Artikel 1

Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle bestellingen en leveringen van TS Group Creations en zij hebben voorrang op alle schriftelijke of gedrukte voorwaarden vermeld op prijsaanvragen of op bestelbonnen van de klant. De klant verklaard zich akkoord met deze voorwaarden door de verkoper zijn bestelling over te maken. Partijen gaan uitdrukkelijk akkoord dat ingeval van betwisting de Nederlandse tekst van de verkoopsvoorwaarden de enige geldige is.

Artikel 2

Leveringen gebeuren ex works, dus aan het magazijn van TS Group Creations te 3560 Lummen, Schippersstraat 5. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. In het geval waarin TS Group Creations dient in te staan voor het transport zal dit steeds CIP gebeuren, wat inhoudt dat TS Group Creations het transport organiseert maar waarbij het risico overgaat bij aanvang van het transport.  Voor leveringen buiten België staat de koper steeds zelf in, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3

Leveringen zijn contant betaalbaar. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt het openstaande en verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12 % intrest per jaar vanaf de vervaldag tot aan de integrale betaling en met een schadebeding van 10% met een minimum van 40 euro. Bij niet betaling van één factuur op haar vervaldag, worden alle andere facturen onmiddellijk en integraal opeisbaar, zelfs wanneer hun vervaldag nog niet verstreken zou zijn en tevens komt in voorkomend geval ieder eerder toegestaan uitstel van betaling te vervallen. 


Eigendomsvoorbehoud: de geleverde goederen blijven ten allen tijde eigendom van TS Group Creations zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet integraal betaald is. Indien nog niet het volledige bedrag betaald is, is het de koper niet toegelaten om deze goederen te vervreemden of op enige andere wijze over te dragen aan een derde, noch om deze goederen te verwerken of weg te maken.  TS Group Creations is gerechtigd om de goederen terug te vorderen en/of deze weer op te halen, waar zij zich ook bevinden, indien de koper in gebreke blijft om de goederen integraal te betalen op de vervaldag.

Artikel 4
De opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de koper ons schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. De opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. De afgesproken levertermijn vervalt indien de klant tussentijds de opdracht heeft gewijzigd. In onderling overleg wordt er een nieuwe leveringstermijn vastgesteld. 

Het is toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Indien een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

Artikel 5

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 6

In het geval waarin de koper de bestelling zou annuleren en/of wanneer de verkoopovereenkomst om welke reden dan ook ontbonden, geannuleerd of vernietigd zou worden ten laste van de koper, zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20% van de overeengekomen prijs.

Artikel 7 – Garantie

Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring verkrijting en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.  De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verderstrekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie. De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.

Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 8 – Rechtstelsel en bevoegdheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons overmaakt, zijn nodig voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst en kunnen hiertoe door ons verwerkt worden.  Deze gegevens zullen bewaard worden gedurende de wettelijke termijn.